REZERVACIA

Vyberte si Váš preferovaný termín a pošlite nám nezáväznú rezerváciu pre konkrétny apartmán. Do 24h Vám pošleme vypracovanú cenovú ponuku. Rezervácia je záväzná až po zaplatení zálohovej platby na náš účet.

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa LMN group s.r.o., IČO: 53029232, Zápis: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 38659/S, kontakt: e-mail: info@liptovmara.sk, tel.: +421 908 550 900 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Celé znenie

REZERVACIA

Vyberte si Váš preferovaný termín a pošlite nám nezáväznú rezerváciu pre konkrétny apartmán. Do 24h Vám pošleme vypracovanú cenovú ponuku. Rezervácia je záväzná až po zaplatení zálohovej platby na náš účet.

Týmto ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú po poskytnutí spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa LMN group s.r.o., IČO: 53029232, Zápis: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo : 38659/S, kontakt: e-mail: info@liptovmara.sk, tel.: +421 908 550 900 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). Celé znenie

Všeobecné obchodné podmienky

Preambula

Všeobecné obchodné podmienky, Storno podmienky a Prevádzkový poriadok (ďalej spoločne aj ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) ubytovacieho zariadenia Villa LiptovMara (ďalej ako „ubytovacie zariadenie“) sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva. Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať ich ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmito VOP riadne oboznámiť, na ich neznalosť sa nebude brať zreteľ. VOP sú zverejnené a prístupné hosťom na webovej stránke ubytovacieho zariadenia www.liptovmara.sk a na viditeľnom mieste v každej apartmánovej jednotke ubytovacieho zariadenia.

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok je vytvoriť právny rámec a upraviť práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb a s nimi spojených ďalších služieb (ďalej spoločne aj ako „služby“). Služby poskytované ubytovacím zariadením sú uvedené v platnom cenníku ubytovacieho zariadenia. VOP sa riadia ustanoveniami podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ak ďalej nie je uvedené inak
 2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, na základe ktorej poskytuje ubytovateľ svojim klientom služby v ubytovacom zariadení a klient uhrádza ubytovateľovi za poskytnuté služby odmenu vo výške stanovenej podľa platného cenníka ubytovacieho zariadenia (ďalej ako „zmluva“).
 3. Zmluvnými stranami sú ubytovateľ a klient, resp. hosť.
 4. Ubytovateľom je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia – LMN group s. r. o., so sídlom 962 31 Sielnica 280, IČO: 53029232, DIČ: 2121236579, IČ DPH: nie je platca DPH, konajúci: Ing. Lucia Margočová a Ing. Juraj Margoč, konatelia, telefonický kontakt: +421/908 550 900, e-mail: info@liptovmara.sk (ďalej ako „ubytovateľ“). V mene ubytovateľa koná jeho štatutárny orgán, prípadne iná ním poverená osoba. Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277 26.júna 2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky pre ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried, je ubytovacie zariadenie Villa LiptovMara zaradené do kategórie Ubytovanie na súkromí, objekt v triede ***
 5. Klientom, resp. hosťom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednala a užíva objednané služby u ubytovateľa ako aj osoba, ktorá na základe objednávky objednávateľa tieto služby užíva. Klientom je aj tretia osoba, ktorá objednala služby u ubytovateľa, ale neužíva objednané služby ubytovacieho zariadenia, pričom tento zodpovedá spolu s ubytovanými hosťami spoločne a nerozdielne za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy.
 6. Ak zmluvu uzatvára fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania – je klientom spotrebiteľ. Na spotrebiteľov, ktorí uzatvárajú zmluvu výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (ďalej len „zmluva uzatvorená na diaľku“), sa vzťahujú osobitné ustanovenia Článku V týchto Všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ iné články Všeobecných obchodných podmienok neustanovujú priaznivejšie podmienky pre spotrebiteľov.
 7. Ubytovateľ poskytuje služby v objednanom termíne pre jednu alebo viac skupinu hostí.
 8. Ubytovateľ organizuje v ubytovacom zariadení nasledovné podujatia: semináre, školenia, workshopy, teambuildingové akcie, oslavy, svadby, príp. aj ďalšie akcie, na ktorých sa s klientom dohodnú.
 9. Záväznou rezerváciou pobytu Hosť akceptuje a prijíma Všeobecné obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Prevádzkové pokyny ako zmluvnú podmienku ubytovania a zároveň je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa ubytovateľom.

 

Článok II

Uzatvorenie zmluvy

 1. Vyplnenie a odoslanie rezervačného formulára na www.liptovmara.sk - REZERVÁCIA slúži ubytovaciemu zariadeniu len ako podklad pre vypracovanie nezáväznej cenovej kalkulácie.

 

 1. Zmluva medzi klientom a ubytovateľom vzniká na základe potvrdenia objednávky klienta o poskytnutí služieb ubytovateľom. V potvrdení objednávky ubytovateľ uvedie presný termín ubytovania, počet hostí, služby, ktoré si klient objednáva, celkovú cenu za služby a platobné podmienky.
 2. Klient objednáva u ubytovateľa služby osobne, telefonicky alebo prostredníctvom emailu.
 3. Uzatvorením zmluvy sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klient má povinnosť zaplatiť ubytovateľovi za služby dohodnutú cenu, ako aj nahradiť prípadnú škodu spôsobenú v súvislosti s využitím týchto služieb.

 

 

Článok III

Platobné podmienky

 1. Klient je povinný zaplatiť ubytovateľovi za objednané služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré ubytovateľ poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.
 2. Pokiaľ nebola medzi zmluvnými stranami dohodnutá cena objednaných služieb, je klient povinný zaplatiť za poskytnuté služby cenu uvedenú v cenníku ubytovacieho zariadenia za jednotlivé služby, ktorý je platný v čase poskytovania služieb.
 3. Ceny za služby uvedené v cenníku ubytovacieho zariadenia sú konečné a nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty.
 4. Ubytovateľ je oprávnený požadovať od klienta po potvrdení objednávky klienta cenu za objednané služby vo forme zálohovej platby až do 100% z ceny klientom objednaných služieb v závislosti od termínu objednaného ubytovania.

V závislosti od termínu nástupu na ubytovanie platí klient zálohu nasledovne:

 1. a) zálohu vo výške 50% z objednaných služieb, ktorá slúži ako rezervačná záloha, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky ubytovateľom
 2. b) zvyšnú zálohu vo výške 50% z celkovej sumy objednaných služieb odrátanej od sumy zálohy za rezerváciu ubytovania najneskôr 1 týždeň pred nástupom na ubytovanie, ak nebolo vzájomne dohodnuté inak.

Pre úhradu každej zálohy ubytovateľ vystaví zálohovú faktúru, ktorú doručí klientovi.

 1. V prípade, že klient neuhradí prvú zálohovú platbu v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku, má sa za to, že klient nemá záujem na poskytnutí objednaných služieb zo strany ubytovateľa, čím sa táto zmluva ruší od počiatku. V prípade, že klient neuhradí ďalšie dohodnuté zálohové platby, príp. len niektorú z nich ani na výzvu ubytovateľa, je ubytovateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V takom prípade je ubytovateľ oprávnený fakturovať si storno poplatok vo výške storno podmienok podľa Článku IV bod 4. týchto VOP.
 2. Klient je povinný najneskôr v deň ukončenia ubytovania klienta, na základe predloženého vyúčtovania služieb poskytnutých ubytovateľom, alebo na základe predloženej faktúry spolu s vyúčtovaním prijatých záloh od klienta, zaplatiť ubytovateľovi ešte neuhradenú časť dohodnutej ceny za objednané služby, prípadne aj cenu za služby, ktoré si dodatočne objednal.
 3. Ak klient skráti dobu ubytovania, ubytovateľ má právo vyúčtovať klientovi plnú výšku dohodnutej ceny za celú dĺžku dohodnutého pobytu.
 4. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu ubytovateľa započítať proti pohľadávke ubytovateľa voči klientovi akúkoľvek svoju splatnú alebo nesplatnú pohľadávku voči ubytovateľovi.

 

 

Článok IV

Odstúpenie od zmluvy, storno podmienky

 1. Ak Klient – spotrebiteľ uzatvoril s ubytovateľom zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov ubytovacieho zariadenia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOSnD“), nie je Klient – spotrebiteľ oprávnený od tejto bezdôvodne odstúpiť, ak predmetom zmluvy je poskytovanie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, alebo služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (ust. § 7 ods. 6 písm. k) ZoOSnD).
 2. Klient - spotrebiteľ má právo v zmysle §7 ZoOSnD odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb v termíne do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky klienta ubytovateľom. Odstúpenie od zmluvy v takomto prípade je bezplatné.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy klientom, klientom – spotrebiteľom, na ktorého sa vzťahuje bod 1. tohto článku VOP alebo klientom spotrebiteľom, na ktorého sa vzťahuje bod 2. tohto článku VOP po uplynutí 14 dňovej lehoty, má ubytovateľ právo uplatniť si storno poplatky v zmysle nižšie uvedených storno podmienok.
 4. V prípade zrušenia zmluvy (odstúpenia od zmluvy) klientom sa uplatnia nasledovné storno podmienky:
 5. a) ak klient zruší zmluvu 30 a viac dní pred dňom začatia poskytovania služieb podľa zmluvy, ubytovateľ je oprávnený účtovať si storno poplatok vo výške 15 % (dvadsať percent) z celkovej ceny objednaných služieb
 6. b) ak klient zruší zmluvu 14 - 29 dní pred dňom začatia poskytovania služieb podľa zmluvy, ubytovateľ je oprávnený účtovať si storno poplatok vo výške 50 % (päťdesiat percent) z celkovej ceny objednaných služieb
 7. c) ak klient zruší zmluvu 13 a menej dní pred dňom začatia poskytovania služieb podľa zmluvy, ubytovateľ je oprávnený si účtovať storno poplatok vo výške 100 % (sto percent) z celkovej ceny objednaných služieb.
 8. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
 9. a) sa klient sa dostal do omeškania s úhradou vopred dohodnutej zálohovej platby, pričom ubytovateľ môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia tohto záväzku klientom,
 10. b) sa vyskytli okolnosti, za ktoré ubytovateľ nezodpovedá (napr. vyššia moc), a pre ktoré sa stalo splnenie zmluvy nemožným,
 11. c) služby boli rezervované s uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností,
 12. d) klient poruší a/alebo porušuje ustanovenia týchto VOP; V týchto prípadoch nevzniká klientovi žiaden nárok na náhradu škody.

 

Článok V

Osobitné ustanovenia pre zmluvy uzatvorené na diaľku spotrebiteľmi

Ak zmluvu uzatvára klient – spotrebiteľ na diaľku, uplatňuje sa nasledovné:

 1. Klient - spotrebiteľ (Článok IV bod 2 VOP) je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu písomne alebo emailom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy; lehota na odstúpenie je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Klient - spotrebiteľ môže pri odstúpení od zmluvy použiť formulár na odstúpenie priložený v prílohe č. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Ubytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 4. Ak klient - spotrebiteľ uzavrie zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie služieb ubytovateľa v 14-dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy začínajúcej sa uzavretím zmluvy, klient - spotrebiteľ berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie do dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 5. Predávajúci jasným a zrozumiteľným spôsobom týmto informuje pred odoslaním objednávky klienta o predzmluvných informáciách, vyvesením týchto všeobecných obchodných podmienok na webovej stránke ubytovacieho zariadenia, konkrétne o:
 6. a) hlavnom charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a službe,
 7. b) obchodnom mene a sídle ubytovateľa, telefónnom čísle ubytovateľa a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt klienta s ubytovateľom, najmä adresa jeho elektronickej pošty a adresa ubytovateľa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu služby, podať sťažnosť alebo iný podnet,
 8. c) celkovú cenu služby , ako aj iné náklady a poplatky
 9. d) o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou
 10. e) platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov klienta
 11. f) informácii o práve klienta odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; ubytovateľ zároveň poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 týchto VOP,
 12. g) prípadnej povinnosti klienta uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak klient odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil ubytovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 ZoOSnD,
 13. h) o tom, že klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých klient stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 14. i) poučení o zodpovednosti ubytovateľa za vady služby podľa ust. Občianskeho zákonníka
 15. j) dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú,
 16. k) minimálnej dĺžke trvania záväzkov klienta vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre klienta taký záväzok,
 17. l) povinnosti klienta zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť ubytovateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre klienta taký záväzok.
 18. Ubytovateľ pred odoslaním objednávky klienta oznámi klientovi v dokumente nazvanom ponuka informácie, a to: a) hlavný charakter služby, b) celkové ceny služieb vrátane dane z pridanej hodnoty(ak je platiteľ DPH), ako aj iné náklady a poplatky, c) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, d) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov klienta vyplývajúcich zo zmluvy.

 

 

 

 

 

 

 

 

VOP sú platné od 01.07.2020

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE UBYTOVACIE SLUŽBY

Náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení ustanovuje § 15 Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

 

 

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb 

Villa LIPTOVMARA je umiestená v malebnej obci Ižipovce, 1km od brehu Liptovskej Mary . Objekt slúži na ubytovanie turistov, návštevníkov Liptova a pod. Pred budovou je parkovisko pre 8 osobných áut. Vo Ville sú vybudované 4 ubytovacie jednotky (apartmány) s celkovou kapacitou pre max 20 osôb,  wellness s vírivkou a fínskou saunou, spoločenská miestnosť, garáž so stolným tenisom, úschovňou lyží a športového náčinia.  V exteriéri sa nachádza tenisový kurt, detské ihrisko, altánok s grilom.

 

Ubytovacie jednotky sú riešené nasledovne: 

Prízemie :

Apartmán Choč (pre max 4 osoby) : 1 spálňa  (dvojposteľová posteľ), 1 obývačka (rozťahovací 2 posteľový gauč) s kuchynským kútom (chladnička, mraznička, umývačka riadu, varná doska, rúra, mikrovlnka, kávovar, rýchlovarná kanvica), zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, WC, fén), TV, Internet (wifi), radio/cd, balkón

 

Apartmán Baníkov (pre max 6 osôb) : 1 spálňa  (dvojposteľová posteľ), 1 spálňa (2 samostatné lôžka) 1 obývačka (rozťahovací 2 posteľový gauč) s kuchynským kútom (chladnička, mraznička, umývačka riadu, varná doska, rúra, mikrovlnka, kávovar, rýchlovarná kanvica), zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, WC, fén), TV, Internet (wifi), radio/cd, balkón

 

Poschodie :

Apartmán Chopok (pre max 4 osoby) : 1 spálňa  (dvojposteľová posteľ),  1 obývačka (rozťahovací 2 posteľový gauč) s kuchynským kútom (chladnička, mraznička, umývačka riadu, varná doska, rúra, mikrovlnka, kávovar, rýchlovarná kanvica), zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, WC, fén), TV, Internet (wifi), radio/cd, balkón

 

Apartmán Roháč (pre max 6 osôb) : 1 spálňa  (dvojposteľová posteľ), 1 spálňa (2 samostatné lôžka) 1 obývačka (rozťahovací 2 posteľový gauč) s kuchynským kútom (chladnička, mraznička, umývačka riadu, varná doska, rúra, mikrovlnka, kávovar, rýchlovarná kanvica),zariadenie na osobnú hygienu (sprchový kút, umývadlo, WC, fén), TV, Internet (wifi), radio/cd, balkón

 

Každý apartmán je vybavený stolom, stoličkou, vešiakmi s ramienkami, komodou so zásuvkami,   nočnými lampami pri každom lôžku, nočným stolíkom, odkladacím priestorom na lôžkoviny, nádobami na separovaný odpad, posteľnou súpravou ( vankúš s obliečkou, paplón s obliečkou, plachta, uterákmi, osuškami).

Prevádzka je vybavená automatickou práčkou a sušičkou (v technickej miestnosti). Na požiadanie je k dispozícii detská postieľka, detská stolička, detský jedálenský riad.

 

 

Podmienky a zásady BOZP ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

 • Vo všetkých priestoroch prevádzky  je fajčenie zakázané.
 • V dobe od 22.00 do 06.00 h je nočný kľud.
 • Do priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a osoby splnomocnené vedúcim prevádzky.
 •  

 Ďalej je zakázané :

 • Používanie vlastných elektrických spotrebičov
 • Svietenie sviečkami a manipulovať s otvoreným ohňom
 • Donášať a uchovávať akékoľvek druhy strelných zbraní, výbušniny a chemikálie, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ubytovaných hostí
 • Svojvoľne premiestňovať nábytok v izbách

 

Lekárnička prvej pomoci je uložená v hale na prízemí.  Obsah lekárničky:

 1. gáza hydrofilná skladaná sterilná 7, 5 cm x 7, 5 cm - 2 ks
 2. obväz hotový sterilný 6 cm x 5 m - 1 ks
 3. náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm - 4 ks
 4. náplasť hladká 1, 25 cm x 2 m - 1 ks
 5. dezinfekčný roztok v originálnom balení - 1 ks
 6. očné kvapky - 1 ks
 7. nožnice nehrdzavejúce - 1 ks
 8. pinzeta nehrdzavejúca - 1 ks
 9. rukavice gumové jednorazové - 1 pár
 10. zatváracie špendlíky nehrdzavejúce (odporúčané) - 4 ks
 11. teplomer (odporúčaný) - 1 ks

 

Pri odchode  je každý ubytovaný hosť povinný chrániť zariadenie apartmánu pred poškodením, zanechať poriadok, prekontrolovať vypnutie svetiel, uzatvorenie okien, odstavenie vody a uzamknutie. Vo vážnych prípadoch, keď je potrebné poskytnúť prvú pomoc, pri výskyte epidemickej nemoci, alebo oprave je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť vedúcemu prevádzky.

Villa je napojená na verejné inžinierske siete (vodovod, elektrinu), má vlastnú žumpu.  Príprava teplej úžitkovej vody, a vykurovanie je riešené vlastnou  kotolňou na drevné pelety.

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny

V suteréne sa nachádza sklad na čistú a špinavú bielizeň

Výmena posteľnej bielizne, uterákov a osušiek sa uskutočnia podľa potreby, najmenej však raz za 7 dní a vždy pri zmene ubytovaných.

Pranie posteľnej bielizne zabezpečuje spoločnosť sama.

 

Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

Upratovanie apartmánov, chodieb, spoločných priestorov sa vykonáva podľa potreby, najmenej však raz za 7 dní a vždy pri zmene ubytovaných hosti.

Upratovanie zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva raz denne.

Najmenej raz za štvrťrok sa vykonáva všeobecné upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svetiel, vyprášením matracov.

Upratovacia komora sa nachádza v suteréne a je vybavená výlevkou.

Upratovanie zabezpečujú zamestnanci prevádzkovateľa.

Frekvencia maľovania priestorov podľa potreby (minimálne 1-krát za 2 roky)

Najčastejšie používané čistiace a dezinfekčné prostriedky : Jar, Cif, Pronto, Frosh, Savo, Domestos

 

Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov 

Ničenie živočíšnych škodcov sa zadáva externe, firme odborne na to spôsobilej (2 krát ročne).

 

 

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie, dezinfekcia

 

Tuhý odpad sa skladuje v apartmánoch v separovaných odpadových nádobách na bioodpad, plasty, papier, sklo, ktoré sú vybavené sáčkom. Odpadové nádoby sa vyprázdňujú pri upratovaní apartmánov. Sáčky sa vymenia za nové a staré aj s odpadom sa odkladajú do zberných nádob umiestnených v exteriéri prevádzky.

Odvoz a zneškodňovanie tuhého odpadu je zabezpečené prostredníctvom Technických služieb mesta Liptovský Mikuláš, vykonáva externá firma (1 krát mesačne).

Dezinfekcia odpadových nádob (Savo na báze chlóru)

 

Dôležité telefónne čísla 

Polícia 158 , 112

Rýchla zdravotnícka pomoc  155 , 112

Hasičská služba 150 , 112

Horská záchranná služba  18300

Linka záchrany 0850 111 313

 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE WELLNESS (Fínska sauna a vírivka)

1.Vstup do priestorov sauny a wellness je povolený len pre ubytovaných hostí v rámci doplnkových služieb ubytovacieho zariadenia  Villa LiptovMara .

 1. Pred vstupom do sauny a wellness ste povinní sa dôkladne umyť mydlom a osprchovať sa.
 2. Do sauny vstupujte bez plaviek s vlastným saunovacím uterákom
 3. V saune dýchajte zásadne ústami, pretože vysoká teplota a suchý vzduch vysušujú sliznicu a môžu spôsobiť bolesti hlavy.
 4. V saune môžete sedieť, alebo ležať a to len na saunovacom uteráku
 5. Do sauny je zakázané brať akúkoľvek elektroniku
 6. Dokonalé prekrvenie organizmu v saune sa dosiahne v priebehu 10 – 15 minút. Potom sa osprchujte studenou vodou a to tak dlho, kým nemáte pocit chladu. Telo osušte a krátko pobudnite mimo sauny. Tento postup opakujte podľa Vašej kondície, ideálne však trikrát.
 7. Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez mydla a vyutierajte sa do sucha.
 8. Po saunovaní relaxujte, čím zvýšite správny fyziologický účinok sauny.

10.Deti  môžu používať saunu a vírivku len pod dohľadom dospelej osoby.

 1. Ľudia so srdcovým ochorením, nízkym alebo vysokým krvným tlakom, poruchami krvného obehu, cukrovkou a nadváhou by sa mali pred použitím sauny a vírivky poradiť so svojím lekárom.
 2. Konzumácia alkoholu alebo drog pri používaní sauny a vírivky výrazne zvyšuje pravdepodobnosť smrteľného prehriatia.
 3. Osoba užívajúca lieky by sa pred použitím sauny a vírivky mala poradiť s lekárom, pretože niektoré lieky môžu spôsobovať ospalosť, zatiaľ čo iné môžu mať vplyv na srdcovú frekvenciu, krvný tlak a krvný obeh.
 4. Osoby trpiace infekčnými a kožnými chorobami by saunu vírivku nemali používať.
 5. Vzhľadom na to, že vysoká teplota predstavuje vysoké riziko pre plod a môže spôsobiť vážne poškodenie plodu, odporúčame, aby tehotné ženy nepoužívali saunu a vírivku
 6. Nikdy nepoužívajte saunu a vírivku sami!
 7. Nepoužívajte saunu a vírivku bezprostredne po namáhavom športe.
 8. Ak sa cítite nepríjemne alebo ospalo, okamžite saunu a vírivku opustite.
 9. Zabráňte tomu, aby sa vlasy, šperky alebo voľné časti vášho oblečenia nachádzali v blízkosti sacích otvorov vo vírivke a v blízkosti vykurovacieho telesa v saune
 10. Je zakázané manipulovať s podlahovými tryskami vo vírivke, z dôvodu možného poškodenia
 11. Po každom použití vždy prosím položte na vírivku termokryt !

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE DETSKÉ IHRISKO A TRAMPOLÍNU

 1. Ihrisko je určené pre deti vo veku od 2 do 14 rokov a vtup naň je možný len pre ubytovaných hostí

 

 1. Každé dieťa musí byť pod dohľadom dospelej osoby a nesmie zostať samé.

 

 1. Predtým, ako sa dieťa dostane do kontaktu s hracími časťami ihriska, je povinná dohliadajúca dospelá osoba skontrolovať, či je ihrisko z hľadiska bezpečnosti dieťaťa v poriadku. Ak sa zistí, že stav zariadenia ohrozuje bezpečnosť dieťaťa, nesmie dohliadajúca dospelá osoba umožniť dieťaťu používať takýto prvok.

 

 1. Deti by mali byť správne oblečené v priliehavom oblečení. Voľné oblečenie alebo odev so strečovými časťami zvyšuje riziko uviaznutia a zranenia. Topánky by mali byť uzavreté a mali by chrániť celú nohu dieťaťa. Deti nesmú nosiť so sebou tvrdé a ostré predmety (kľúče, reťaze atď.)

 

 1. Upozorňujeme, že za horúceho počasia môže byť povrch ihriska horúci na teplotu, pri ktorej pri dotyku hrozí riziko popálenia. Dozorujúca dospelá osoba je povinná vopred skontrolovať teplotu zariadenia, v prípade potreby zakázať dieťaťu vstup.

 

 1. Počas hry sa odporúča zabezpečiť, aby sa deti nepribližovali k pohyblivým častiam, vstupovali do hojdačky, ak z nej dieťa ešte nevystúpilo a tiež neopúšťali hojdačku, kým je ešte v pohybe.

 

 1. Odporúčané obdobie využívania a sprístupňovania ihriska pre verejnosť je v období od 01.04-31.10 každého kalendárneho roka. Odporúčaná prevádzková doba je v jarných a letných mesiacoch od 08: 00h-21: 00h a v jesenných mesiacoch od 08: 00h-19: 00h s ohľadom na klimatické podmienky, t. voda, ľad, sneh, keď je zvýšené riziko pošmyknutia. Ak je povrch ihriska vlhký, vlhký alebo zasnežený, deti sa z bezpečnostných dôvodov nemôžu na ihrisko vchádzať.

 

 1. V areáli ihriska je zakázané viesť, kráčať alebo zväzovať zvieratá, fajčiť a používať otvorený oheň, používať sklo a iné ostré predmety, akýmkoľvek spôsobom poškodzovať ihrisko, mechanicky alebo inak zasahovať do stavby a používať alkoholické nápoje a iné nápoje. omamné a psychotropné látky.

 

 1. Zákonný zástupca nesie plnú zodpovednosť za úmyselné poškodenie ihriska dieťaťom alebo škodu spôsobenú nedodržaním prevádzkového poriadku.

 

 1. V prípade nehody, poškodenia alebo defektov na ihrisku je dohliadajúca dospelá osoba povinná o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

 

 1. Je potrebné udržiavať čistotu a poriadok.

 

 1. Porušenie prevádzkového poriadku je sankcionované podľa príslušných právnych predpisov.

 

 1. Z hľadiska bezpečnosti by mala na trampolíne skákať vždy len 1 osoba. Pokiaľ je na trampolíne viac osôb, mali by byť vekovo aj váhovo na rovnakej či podobnej úrovni
 2. Nosnosť trampolíny je 150 kg
 3. Pred vstupom na trampolínu je potrebné si vyzuť topánky
 4. Pri skákaní je nutné mať zatvorenú ochrannú sieť
 5. Zakázané je :

- brať na trampolínu tvrdé hračky, jedlo, pitie, žuvačky, lopty

- robiť saltá a kotrmelce bez skúseného dozoru

- premiestňovať trampolínu

- nechávať deti na trampolíne samé, bez dozoru dospelej osoby

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE TENISOVÝ KURT

 1. Vstup na tenisový kurt je povolený len pre ubytovaných hostí v rámci doplnkových služieb ubytovacieho zariadenia Villa LiptovMara . Každé dieťa musí byť na kurte pod dohľadom dospelej osoby.

 

 1. Hrať na tenisovom kurte je možné len v pevnej tenisovej obuvi s hladkou podrážkou (nie kopačky). Nevhodné sú plátenky, sandále

 

 1. V prípade nepriaznivého počasia (dážď, hmla, námraza, sneh) môže byť povrch tenisového kurtu šmykľavý. V tom prípade je každá hra na vlastné riziko.

 

 1. Hráč nesie plnú zodpovednosť za úmyselné poškodenie tenisových rakiet, tenisovej siete, tenisových lavičiek a slnečníkov, tenisového trávnatého povrchu, tenisového oplotenia

 

 1. Hráč pred opustením tenisového kurtu je povinný upratať po sebe prípadné odpadky a zanechať ho v hernom stave

 

 1. Hráč po ukončení hry je povinný pozbierať tenisové loptičky a spolu s raketami ich uložiť do interiéru ubytovacieho zariadenia Villa LiptovMara

 

 1. Na kurte je zakázané - manipulovať s tenisovou sieťou, šplhať sa po obvodovom oplotení, kopať s futbalovou loptou

 

Za prípadné poranenia, úrazy, ktoré si klient spôsobí sám vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku, prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia  Villa LiptovMara nenesie zodpovednosť.

Dokument je platný od 01.07.2020

 

 

 

tesime sa na Vas

Máte otázky?

Kontakt
HORE
chevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram